DZIEJE USTROJOWE

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Rawiczu

 

Rok 1975 to rok przemian społeczno-politycznych w Polsce. Następuje reorganizacja struktur administracji państwowej. Ustawą z dnia 28 maja 1975 roku (Dz. U. Nr 16, poz.71), zostało utworzonych w kraju 49 województw w tym województwo leszczyńskie, pod które należał Rawicz. Powstaje Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Rawiczu. Po roku funkcjonowania zostają zniesione powiaty, tym samym przestały działać Powiatowe Komendy Straży Pożarnych. Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 24 stycznia 1976 roku ustalono siedziby i zasięgi działania Komend Rejonowych Straży Pożarnych.

W Rawiczu na bazie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej powołano Komendę  Rejonową Straży Pożarnej. Teren rejonu operacyjnego działania Komendy obejmował pięć terenowych miejsko – gminnych organów administracji państwowej tj. Rawicz, Kobylin, Bojanowo, Jutrosin oraz Miejska Górka.

Z dniem 01 czerwca 1977 roku zostaje powołana Terenowa Zawodowa Straż Pożarna w Lesznie, zaś w Rawiczu utworzony zostaje V Oddział Zawodowej Straży Pożarnej.

Rok 1991 to rok wielkiej dyskusji o przemianach mających nastąpić w polskim pożarnictwie. W sierpniu  Sejm Uchwala Ustawę o Państwowej Straży Pożarnej, która ma wejść w życie z dniem 01 stycznia 1992 roku.

Uchwalono dwa akty prawne mające zasadniczy wpływ na kształt i zakres działania ochrony przeciwpożarowej. Aktami tymi były: Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej. Powołano „Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami”. Na terenie powiatu organem Państwowej Straży Pożarnej został Komendant Powiatowy PSP.

Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i Ochronie Przeciwpożarowej w której zawarto nowe rozwiązania dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej zapoczątkowały przemiany, które zaowocowały wyłączeniem ze struktur Urzędu Wojewódzkiego ( z dniem 15 września 1992 roku ) Komendy Wojewódzkiej PSP w Lesznie, która stała się jednostką rządowej administracji specjalnej.

Taki stan rzeczy utrzymał się do dnia 01 stycznia 1999 roku, kiedy to weszła w życie Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa. Zmieniła ona treść artykułu 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej wskazując, że obowiązki z zakresu Państwowej Straży Pożarnej realizuje Starosta przy pomocy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Tak też staje się w Rawiczu.

 

 

 

 

 

 

Struktura wewnętrzna ochrony przeciwpożarowej stopnia powiatowego

i charakterystyka  systemu kancelaryjnego.

 

12 grudnia 1975 roku Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska wydało zarządzenie nr 36/75 w sprawie ustalenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych organów administracji państwowej. Właśnie na jego podstawie z dniem 01 stycznia 1986 roku zaczął obowiązywać jednolity rzeczowy wykaz akt dla Komend Wojewódzkich i Rejonowych Straży Pożarnych.

W grudniu 1992 roku  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wydała instrukcję kancelaryjną i jednolity rzeczowy wykaz akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. W instrukcji tej, dla dokumentacji komend rejonowych PSP wprowadzono symbol „R” do którego dodawało się litery będące wyróżnikiem komórki organizacyjnej. Zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia  24 grudnia 1992 roku zostało zmieniane zarządzeniami KG PSP: nr 8 z dnia 23 grudnia 1994 roku, nr 6 z dnia 31 grudnia 1996 roku, nr 30 z dnia 11 sierpnia 1998 roku oraz  nr 7 z dnia 02 lutego 2001 roku.

Wraz z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej, jednolite rzeczowe wykazy akt dla jednostek PSP wchodziły w życie zarządzeniem lub decyzją Komendanta Głównego. Były one oparte (i tak jest do tej pory ) na systemie kwalifikacji dziesiętnym i stanowiły jednolitą, rzeczową i niezależną od struktury komendy kwalifikację akt  powstałych w trakcie jej działalności oraz zawierały ich kwalifikację archiwalną.

W Komendzie Powiatowej PSP w Rawiczu od grudnia 2004 r. stosowano jednolity rzeczowy wykaz akt dla jednostek organizacyjnych PSP stanowiący załącznik  nr 2 do decyzji nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej  oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt  dla jednostek organizacyjnych PSP. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie realizowano w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu (Dz. U. z 1998r., Nr 160 poz. 1074).

Od 3 czerwca 2008 roku w Komendzie zastosowano jednolity  rzeczowy wykaz akt będący załącznikiem do decyzji Komendanta Głównego PSP z dnia 03 czerwca 2008 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP ( Dz. Urz. KG PSP z dn. 30 czerwca 2008 poz.19 ).

Obecnie stosowany jest jednolity rzeczowy wykaz akt dla jednostek organizacyjnych PSP stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25.01.2013 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.

W latach dziewięćdziesiątych ulega też zmianie struktura wewnętrzna Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu. Istniejące do tej pory służby zostały zastąpione przez wydziały i samodzielne sekcje.

Od 01 stycznia 2017 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu składa się z następujących komórek organizacyjnych:

  • Wydział ds. operacyjno-szkoleniowych, informatyki i łączności
  • Sekcja ds. kontrolno – rozpoznawczych i BHP
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych i obronnych
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych.
  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

 

Opracowanie: st. str. Jolanta Maćkowiak

Poczet komendantów

Prewencja

Font Resize
Contrast